امروز : پنجشنبه - 2/خرداد/98

ترجمه متون یونانی

مترجم زبان یونانی

عدم آگاهی از زبان رسمی کشور مقصد از بزرگ ترین مشکلات پیش روی مهاجران است که حتی در برخی موارد، ممکن است منجر به نتایج زیان باری شود. متخصصین آوانا با تسلط به زبان رسمی کشور یونان در همه حال، به ویژه در موارد حساسی مانند مراجعه به بنگاه های ملکی، مسائل حقوقی و سرمایه گذاری، برای پشتیبانی و کمک به شما، همراهتان خواهند بود.