امروز : پنجشنبه - 2/خرداد/98

تیمارستان‌ها و بازداشت‌گاه‌ مهاجران یونان

تیمارستان‌ها و بازداشت‌گاه‌ مهاجران یونان

کمیته مبارزه شکنجه، مجازات‌ها و رفتارهای غیر انسانی و توهین‌آمیز شورای اروپا با انتشار بیانیه ای، ضمن انتقاد از عملکرد دولت یونان در قبال اتباع خارجی بازداشتی در این کشور، از آتن خواست تا وضعیت تیمارستان‌های کشور را بهبود ببخشد. این گزارش بر مبنای مشاهدات هیاتی از این کمیته از یونان در آوریل سال ۲۰۱۸ تنظیم شده است.